Certificat de garanție

S.C. Auto Novex S.A. garantează buna calitate și funcționarea pieselor originale Ford comercializate pe o perioadă de 24 luni.

1. Generalități

1.1. S.C. Auto Novex S.A. garantează buna calitate și funcționarea pieselor originale Ford comercializate pe o perioadă de 24 luni.

1.2. Pentru alte produse comercializate, termenul de garanție este cel oferit de producător, dar nu mai mare de 24 luni de la data livrării produsului. Informații suplimentare se găsesc la punctul 4.

1.3. Manopera unei operații de service care nu a cuprins și piese are o garanție de 3 luni.

1.4. Garanția se aplică în conformitate cu OUG nr.140/2021 pentru serviciile prestate și defectele de fabricație ale produselor comercializate.

2. Emitentul certificatului de garanție

2.1. Prezentul certificat de garanție este eliberat de S.C. Auto Novex S.A.

2.2. S.C. Auto Novex S.A. este dealer și reparator autorizat Ford. Toate produsele originale Ford beneficiază de garanție în rețeaua de dealeri Ford din Uniunea Europeană.

2.3. Produsele care nu sunt de origine Ford, beneficiază de garanția oferită de producător. S.C. Auto Novex S.A. este vânzător și service autorizat R.A.R.

3. Obiectul certificatului de garanție

3.1. Prezentul certificat de garanție se oferă pentru:

DENUMIREA PRODUSULUI CODUL PRODUSULUI SERIA PRODUSULUI NR. BUC.
... ... ... ...

3.2. Durata medie de utilizare a produsului este de _______________________. (informații disponibile în Anexa 1)

3.3. Fac obiectul prezentului certificat de garanție:

a) produsele de schimb de origine și produsele de schimb de uz general, cu excepția acumulatoarelor, anvelopelor, turbosuflantelor, omologate și certificate conform Ordinului MTCT nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de ex- ploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si condițiile de introducere pe piață a acestora - RNTR 4 (în continuare indicat Ordinul MTCT nr. 2135/2005), denumite în continuare produse de schimb;

b) produse recondiționate de fabricanți, utilizate la vehicule rutiere, inclusiv produse din cadrul sistemelor de injecție diesel, recondiționate prin progra- mul Rectifit© și produse recondiționate marca Easy Change©, utilizate la vehicule rutiere, denumite în continuare produse recondiționate;

c) produse reprezentând piese de schimb auto provenite din dezmembrări auto, denumite în continuare piese provenite din dezmembrări auto;

d) materialele de exploatare utilizate la vehicule rutiere, conform definiției din Ordinul MTCT nr. 2131/2005, pentru aprobare Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9 (indicat în continuare Ordinul MTCT nr. 2131/2005), denumite în continuare materiale de exploatare;

e) materiale de întreținere, reprezentând substanțe, preparate chimice sau accesorii, utilizate pentru întreținerea, curățarea și/sau repararea vehiculelor rutiere sau a componentelor acestora. Exemple: soluții pentru curățarea parbrizelor, polish-uri pentru suprafețele vopsite, aditivi destinați lubrifianților auto, spray-uri de curățare, lubrifiere etc., denumite în continuare materiale de întreținere.

3.4. Când în cuprinsul prezentului act se face referire la toate produsele de la pct. 3.4. lit. a)-e) împreună sau când referirea este valabilă pentru oricare din acestea, produsele de la pct. 3.4. lit. a)-e) vor fi denumite în continuare produse.

3.5. Identificarea produselor, a produselor recondiționate, a materialelor de exploatare și a materialelor de întreținere se face pe baza înscrierilor din prezentul certificat de garanție sau pe baza facturilor/bonurilor fiscale de vânzare, ori, după caz, a devizelor de lucrări, emise de către vânzătorii finali sau de opera- torii economici autorizați de Registrul Auto Român (R.A.R.) pentru operațiuni de service.

3.6. Produsele de schimb de origine se identifică și prin marcajul corespunzător, care atestă caracterul de origine al acestora, conform art. 6.2.4. din Ordinul MTCT nr. 2135/2005.

3.7. Toate operațiunile de reparații, de întreținere, de reglare, de modificare sau de reconstrucție a produselor sau a vehiculelor pe care sunt instalate/montate sau pentru care sunt folosite produsele vor fi realizate de către un operator economic autorizat de R.A.R. pentru aceste operațiuni de service, conform Ordinului MTCT nr. 2131/2005, sub sancțiunea prevăzută la art. 7.3. din prezentul act.

3.8. În cazul produselor care au fost achiziționate de Consumator în seturi, dar pe care acesta le-ar fi putut achiziționa și separat, garanția se acordă doar pen- tru produsele componente ale setului în privința cărora sunt întrunite condițiile acordării garanției.

4. Termene de garanție

4.1. Produsele de origine Ford au termen de garanție de 2 (doi) ani calculat de la data livrării produsului.

4.2. Pentru produsele noi, care nu sunt de origine Ford, termenul de garanție este de 18 (optsprezece) luni, cu excepția următoarelor categorii de produse: accesorii auto, curele (distribuție, transmisie, etc.), elemente de aprindere, filtre (aer, combustibil, etc.), becuri, ștergătoare parbriz, soluții spălat parbriz, uleiuri, aditivi, antigel, lichid de frână. Aceste produse sunt consumabile și nu beneficează de garanție.

4.3. Anvelopele, acumulatorii și alarmele auto beneficiază de garanție de 2 (doi) ani.

4.4. Produsele recondiționate au termen de garanție 1 (un) an calculat de la data livrării produsului.

Piesele provenite din dezmembrări auto au termen de garanție 1 (un) an calculat de la data livrării produsului.

4.5. În cazul garanției pentru lipsa conformității produselor, Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate.

4.6. În cazul garanției pentru vicii ascunse, în conformitate cu dispozițiile art. 11, alin. (8) din OUG nr. 140/2021 privind anumite aspect referitoare la contractele de vanzare de bunuri (denumită în continuare OUG nr. 140/2021) și ale art. 12 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanța nr. 21/1992), dupa exirarea termenului prevazut la art. 9 alin. (1) din OUG nr.140/2021 consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute in cadrul duratei medie de utilizare, in conditiile legii. În condițiile art. 1709 al. 1 Cod civil, cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale bunului este obligat să le aducă la cunoștința vânzătorului într-un termen stabilit prin contract sau in termende doua luni de la data care le-a descoperit, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a cere rezoluțiunea contractului. Atunci când viciul apare în mod gradual, termenul de aducere la cunoștința vînzătorului a viciilor ascunse începe să curgă din ziua în care cumpărătorul își dă seama de gravitatea și întinderea viciului.

5. Drepturile consumatorului

5.1. Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute de OUG nr. 140/2021, Ordonanța nr. 21/1992 și de Ordonanța de urgență nr. 34/2014. Consumatorul are în principal următoarele drepturi:

a) de a fi protejat împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a i se presta un serviciu care ar putea să îi prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea;

b) de a fi informat complet, corect și precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor și serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor sale, precum și de a fi educat în calitatea sa de consumator;

c) în cazul lipsei conformităţii consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă bunul la conformitate, fără costuri, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11 din OUG nr.140/2021, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs. Noţiunea fără costuri, prevazuta in art. 12 si 15 se referă la toate costurile necesare pentru a aduce bunurile în conformitate, în special costul expedierii prin poștă, al transportului, al forței de muncă sau al materialelor;

d) în cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără costuri, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată;

e) consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului fie să obțină încetarea contractului de vânzare, în oricare dintre următoarele cazuri: a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea conform prevederilor OUG nr. 140/2021 ;b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia; c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare; d) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului. Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității îi revine vânzătorului;

f) Conform art.15, alin. (12) din OUG nr.140/2021 reparațiile sau înlocuirile în perioada garanției comerciale se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii;

5.2. Prezentul certificat de garanție nu afectează drepturile consumatorului conferite prin OUG nr. 140/2021, prin Ordonanța nr. 21/1992 și prin Ordonanța de urgență nr. 34/2014.

6. Modalități de asigurare a garanției. Termenul de reparare sau înlocuire a produselor

6.1. Consumatorul va înștiința emitentul prezentului certificat de existența unui caz de neconformitate. În cazul produselor de origine Ford, consumatorul se poate adresa oricărui reprezentant oficial Ford pentru soluționarea neconformității. Pentru acordarea garanției pentru piesele înlocuite sau lucrările efectuate, clientul trebuie să prezinte, odată cu autovehiculul, următoarele: comanda de lucru, copie după factură, dovada plății, certificatul de garanție de la producător (unde se aplică; exemplu: acumulatori auto), dovada instalării/montării/reparării produselor comercializate de S.C. Auto Novex de către un operator economic autorizat de R.A.R. pentru aceste operațiuni de service.

6.2. În cazul în care reclamația prin care se invocă lipsa conformității ori prin care se invocă defecțiuni ale produsului este justificată, S.C. Auto Novex S.A. se obligă la repararea sau, după caz, la înlocuirea produsului în termen de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, fie a adus la cunoștinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului, fie a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, conform art. 15 alin. (12) din OUG nr. 140/2021. În cazul în care reclamația este justificată și nu este posibilă nici repararea și nici înlocuire produsului, S.C. Auto Novex se obligă la restituirea prețului încasat.

6.3. În cazul în care consumatorul pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora, termenul de 15 zile curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.

6.4. Cu excepția garanției legale de conformitate, în cazul căreia se aplică dispozițiile art. 11-15 din OUG nr. 140/2021, garanția acoperă cel mult valoarea prețului de achiziție plătit de către consumator pentru produsele reclamate.

6.5. În cazul în care reclamația este nejustificată, cheltuielile detaliate la art. 12, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 140/2021, vor fi suportate de consumator.

6.6. Produsele înlocuite ca urmare a incidenței vreunui caz de garanție devin automat proprietatea exclusivă a S.C. Auto Novex S.A.

7. Condiții normale de montare, utilizare și păstrare a produselor

7.1. Pentru a beneficia de garanție trebuie respectate cerințele referitoare la corecta montare, utilizare și păstrare a produselor indicate de producător în instrucțiunile care însoțesc produsele:

8. Situații care exclud acordarea garanției sau duc la pierderea garanției produselor

8.1. Situații generale:

a) orice produs care nu a fost comercializat de S.C. Auto Novex S.A.

b) nerespectarea condițiilor normale de montare, utilizare și păstrare a produsului indicate de producătorul produsului;

c) lipsa documentelor conform paragrafului 6.1 sau dacă informațiile conținute în acestea sunt greșite, incomplete sau ilizibile; În cazul incidenței vreunui caz de garanție în care protecția consumatorului rezultă prin efectul legii sau în cazul în care produsul nu este de folosință îndelungată nu este necesară depunerea certificatului de garanție;

d) consumatorul a prezentat date greșite/eronate pentru identificarea produselor;

e) vehiculul pe care au fost montate/pentru care au fost folosite produsele este neînmatriculat sau inspecția tehnică periodică a expirat înaintea apariției cazului de garanție;

f) vehiculul pe care au fost montate/pentru care au fost folosite produsele a suferit avarii produse în urma unui tamponări sau sub acțiunea unor factori ex- terni de orice natură (șocuri termice, electrice, mecanice, factori atmosferici etc.) și aceste avarii au avut legătură de cauzalitate cu deficiențele constatate la produsul care face obiectul garanției;

g) vehiculul pe care au fost montate/pentru care au fost folosite produsele a fost folosit în alte scopuri decât cele prevăzute de constructor sau a fost ex- ploatat intensiv în competiții sportive, raliuri sau a fost folosit în activități comerciale precum taximetrie, școli de șoferi, transport de mărfuri sau persoane desfășurate cu titlu de activitate lucrativă cu caracter de regularitate;

h) vehiculul pe care au fost montate/pentru care au fost folosite produsele prezintă defecțiuni cauzate de abaterile unghiulare ale sistemului de direcție, functionării defectuoase a sistemului de frânare, suspensie, răcire, climatizare, electric etc. și aceste defecțiuni au avut legătură de cauzalitate cu deficien- țele constatate la produsul care face obiectul garanției;

i) asupra vehiculului pe care au fost montate/pentru care au fost folosite produsele au fost efectuate instalări neautorizate de echipamente/accesorii;

j) deteriorări/distrugeri apărute din cauza transportului, manipulării, depozitării, păstrării, utilizării sau exploatării necorespunzătoare a produselor, ori din cauza apropierii acestora de surse de căldură, sau a contactului acestora cu produse chimice agresive etc.;

k) serii/coduri/marcaje de identificare șterse/indescifrabile, marcări sau stanțări artizanale;

l) consumatorul a cunoscut sau nu putea în mod rezonabil să nu cunoască lipsa de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator;

m) Conform art. 4-6 din OUG nr. 140/2021 bunurile sunt considerate conforme daca indeplinesc: - cerintele subiective de conformitate: a) respectă descrierea, tipul, cantitatea și calitatea și dețin funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare; b) corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractului de vânzare și pe care vânzătorul l-a acceptat; c) sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu toate instrucțiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare; d) sunt furnizate cu actualizări conform dispozițiilor contractului de vânzare. - cerintele obiective de conformitate: a) corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de același tip, ținând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absența unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu și specifice sectorului;b) după caz, posedă calitatea și corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului;c) dacă este cazul, sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de instalare sau alte instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească; și d) respectă cantitatea și dețin calitățile și alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate, care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor și ținând seama de orice declarație publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanțului de tranzacții, inclusiv de către producător mai ales în anunțuri publicitare sau pe etichetă.

n) vânzătorul nu este ținut să respecte declarațiile publice, în conformitate cu dispozițiile art. 1, alin. (1) lit. d), din OUG nr.140/2021 în cazul în care acesta demonstrează cel puțin una din următoarele situații: a) nu cunoștea și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarația publică în cauză;b) până la momentul încheierii contractului, declarația publică a fost rectificată în același mod sau într-un mod similar celui în care a fost făcută; sau c) decizia de a achiziționa bunurile nu ar fi putut fi influențată de declarația publică;

8.2. Situații cauzate de folosirea, întreținerea, păstrarea necorespunzătoare a produsului sau a vehiculului pe care este montat produsul:

a) produsele au fost uzate/deteriorate/consumate ca urmare a utilizării acestora în alte scopuri sau pe alte vehicule decât cele pentru care au fost fabricate;

b) demontarea produselor în părți componente sau subansamble, precum și deteriorarea sigililor, unde este cazul;

c) nerespectarea intervalului si a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului;

d) explotarea necorespunzătoare prin: nerespectarea efectuării rodajelor, depășirea regimului termic, a turației maxime admise, a masei maxime autorizate pe axe etc.;

e) prezența mizeriei, a impuritătilor, a corpurilor străine, a prafului etc. în zonele de funcționare a produselor;

f) folosirea sau păstrarea bunului a fost făcută în mod nepotrivit, prin nerespectarea instrucțiunilor scrise care i-au fost comunicate de vânzător.

8.3.Situații datorate montajului, instalării, reparării și/sau punerii în funcțiune necorespunzătoare a produsului/vehiculului:

a) operațiunile de la paragraful 3.8. nu au fost efectuate de o unitate service specializată/operator economic autorizat R.A.R. pentru aceste operațiuni de service; Existența autorizației se va analiza în funcție de tipul operațiunilor realizate, raportat la categoriile de activități pentru este necesară autorizare a în temeiul Ord. 3121 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9;

b) operațiunile de la paragraful 3.7. au fost efectuate fără scule sau dispozitive adecvate, fără respectarea tehnologiei stabilite de constructorul vehiculului sau a producătorului de produse;

c) produsele au fost montate împreună cu produse conexe uzate, defecte, modificate etc.;

d) urme de lovituri, șocuri mecanice, zgârieturi, rupturi, fisuri etc. cauzate de montajul, instalarea, repararea și/sau punerea în funcțiune necorespunzătoare a produsului/vehiculului;

e) uzura sau defectul se datorează suprasolicitării, întreținerii sau reglajelor necorespunzătoare, intervențiilor neautorizate efectuate asupra produselor în perioada de garanție a acestora;

f) neefectuarea operațiilor de verificare, etalonare, reglare etc. la terminarea reparațiilor, în conformitate cu Ordinul MTCT nr. 2131/2005, a celor impuse de constructorul de vehicul, de fabricantul de produse sau de produse recondiționate ori de câte ori este necesar.

9. Recomandări privind protecția mediului

9.1. Protejați mediul înconjurător! Reciclați si eliminați ambalajele/recipientele/produsele/materialele de exploatare înlocuite, în conformitate cu legislația în vigoare.

Emitent,
S.C. Auto Novex S.A.